เทศบาลตำบลบ้านยวด


วิสัยทัศน์ : ราษฎรและราชการ มีการศึกษา ขยันอดทน นำเศษฐกิจไปไกล ใฝ่คุณธรรม

ราษฎรและราชการอยู่ดี

จะน่าอยู่ได้ต้องปราศจากยาเสพติดและอบายมุขต่าง ๆ มีความสงบร่มเย็น

มีการศึกษา

คนในพื้นที่ต้องได้รับการศึกษาทุกคน

ขยันอดทน

ต้องมีความอดทน ชุมชนมีความเข้มแข็ง พึ่งตนเองได้ ทำให้ราษฎรทุกคนมีความสุข สมบูรณ์ทุกด้าน

นำด้านเศรษฐกิจไปไกล

ราษฎรมีอาชีพหลักที่มั่นคง มีรายได้ดี มีผลผลิตภัณฑ์หลักประจำตำบล ส่งขายทั่วไปเน้นทีแพร่หลาย รู้จักกันดี

ใฝ่คุณธรรม

ยึดหมั่นวัฒนธรรมประเพณีตั้งอยู่ในศีลธรรมอันดี มีหลักธรรมมาภิบาล สมบูรณ์ทุกๆด้าน
รูปนายก
นายอากาศ ชัยบุตร

นายกเทศมนตรีตำบลบ้านยวด

ข่าวประชาสัมพันธ์


ผลงานและกิจกรรม

รวบรวมผลการดำเนินงานและกิจกรรม

เทศบาลตำบลบ้านยวด ดำเนินการโดยมุ่งเน้นพัฒนาศักยภาพชุมชน ส่งเสริมให้มีความน่าอยู่ ปราศจากยาเสพติดและอบายมุข ราษฎรมีความมั่นคง มีรายได้ดี ส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณี และบริหารด้วยหลักธรรมมาภิบาล

การแข่งขันกีฬาและนันทนาการผู้สูงอายุจังหวัดอุดรธานี ประจำปี 2562
การแข่งขันกีฬาและนันทนาการผู้สูงอายุจังหวัดอุดรธานี ประจำปี 2562
2019-06-26

โรงเรียนผู้สูงอายุตำบลบ้านยวด ร่วมการแข่งขันกีฬาฯ นายวันชัย จันทร์พร รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี ประธานเปิดการแข่งขันกีฬาและนันทนาการผู้สูงอายุจังหวัดอุดรธานี ประจำปี 2562

บริการภาครัฐ