ประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านยวดสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้ง 1


ประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านยวดสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้ง 1

วันที่ 9 สิงหาคม 2562 เวลา 9.00 น. สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบ้านยวด ประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านยวดสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้ง 1 เพื่อพิจารณารับร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2563

ติดต่อ


เทศบาลตำบลบ้านยวด

1 หมู่ 1 ตำบลบ้านยวด อำเภอสร้างคอม จังหวัดอุดรธานี 41260

โทร : 04221988-7

อีเมล์: helpdesk@banyaud.go.th

เทศบาลตำบลบ้านยวด จ.อุดรธานี